Trang đặt lại mật khẩu Office 365

Đăng nhập

1. Sinh viên, học viên sử dụng tài khoản tại trang https://student.ueh.edu.vn
2. Lưu ý: Nếu quên mật khẩu tại trang Student, bạn click vào: Website để thực hiện reset.